Familiale Segmenteringsbeleid

Segmenteringsbeleid

De verzekering Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid

Hieronder vindt u een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee wij rekening houden bij het beoordelen van een risico dat ons gevraagd werd te verzekeren in het kader van de Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheid.
Deze criteria zijn doorslaggevend voor ons om een specifiek risico al dan niet te aanvaarden, voor de tariferingsvoorwaarden en omvang van de dekking die worden aangeboden.
Deze criteria kunnen ook een rol spelen in de evaluatie van het risico in de loop van de verzekeringsovereenkomst (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).

Segmenteringscriteria

Aanvaarding Tarifering Omvang van de waarborg
Adres van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer moet zijn gebruikelijke woonplaats in België hebben.
De persoonlijke situatie van de verzekeringnemer
De verzekeringsnemer maakt deel uit van een gezin of is alleenstaande.
Paardachtigen
Het aantal verzekerde paardachtigen kan een impact hebben op de tarifering.
Antecedenten
De mate en het aantal voorgekomen schadegevallen in het verleden en de omstandigheden van die schadegevallen geven een indicatie van de kans op toekomstige schadegevallen.
Opzegging van het contract door een andere verzekeraar
Dit criterium wordt gebruikt omdat deze risico's een indicatie kan zijn van een hogere frequentie van schadegevallen.
Betwiste Zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringsnemer ten gevolge van wanbetalingen kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.

Om een contract te onderschrijven

Verandering van verzekering ? Alles is voorzien : u kan 6 maanden vóór de vervaldag het Partners-contract onderschrijven.
Dit contract zal aanvang nemen op de einddatum van uw huidig contract.

Om deze laatste op te zeggen, vindt u de opzegbrief on line.