Bescherming van persoonsgegevens

Partners Verzekeringen zorgt ervoor dat uw privacy wordt gerespecteerd en neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarom verbindt Partners Verzekeringen zich ertoe uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke aandacht en zorg te behandelen, in strikte overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, inclusief Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR).

Om u maximale transparantie over dit onderwerp te geven, stellen wij de principes omtrent de verwerking van de persoonsgegevens voor, waaronder welke gegevens we verzamelen, het doel waarvoor ze worden verzameld en de manier waarop we ze gebruiken. U vindt er ook informatie over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens verzameld in het kader van onze relatie worden geregistreerd in één of meerdere bestanden en maken het voorwerp uit van een verwerking door Partners Verzekeringen NV, als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.438.211.

1.1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Partners Verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten, waaronder in het bijzonder:

 • Het onderzoeken van uw situatie en verzekeringsbehoeften, bij de onderschrijving en vervolgens tijdens de duur en de uitvoering van het contract, het opzetten van producten of diensten die aan uw verwachtingen beantwoorden, het leveren van onze diensten en prestaties, en meer algemeen, het beheren van de relatie;
 • Het beoordelen en tariferen van de risico's, het uitvoeren van statistische en actuariële studies;
 • Het beheren en administreren van zakelijke relaties, met inbegrip van de verwerking van betalingen, de boekhouding, de facturering en de inning, de ondersteunende diensten;
 • Het beantwoorden van verzoeken om informatie;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten voor klanten die hun toestemming hebben gegeven;
 • Ook kunnen de gegevens worden verwerkt voor elk ander doel waarmee u uitdrukkelijk heeft ingestemd, alsook om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Voor elk doel worden alleen gegevens verwerkt die relevant zijn voor het nastreven van de desbetreffende doelstelling.

Uw persoonsgegevens kunnen op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen worden verwerkt:

 • De verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting, zoals de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract: Partners Verzekeringen moet een deel van uw gegevens verzamelen om haar diensten te kunnen leveren. Als u ervoor kiest om deze gegevens niet te delen met Partners Verzekeringen, kan dit de uitvoering van het contract onmogelijk maken;
 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming: indien de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming is, heeft u het recht deze op elk ogenblik in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • De verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van Partners Verzekeringen: Partners Verzekeringen heeft onder andere een legitiem belang om met u te communiceren, op uw verzoeken in te gaan en vooral haar diensten en producten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, haar rechten uit te oefenen, te verdedigen en te behouden, tenzij uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen, prevaleren boven deze belangen.

In sommige gevallen, ook indien u noch een contract met ons ondertekend hebt, noch aangesloten bent bij een contract onderschreven bij ons door een derde, kunnen wij ertoe gebracht worden uw persoonsgegevens te verwerken. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat u rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bent bij een bij ons onderschreven verzekeringscontract. U kunt bijvoorbeeld als aansprakelijke of slachtoffer betrokken zijn bij een schadegeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken is. Deze gegevens kunnen ons worden toegestuurd door de personen die het betreffende verzekeringscontract hebben onderschreven, door het slachtoffer of door de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval of door hun respectieve verzekeraars, of in het algemeen door elke persoon en elke administratie die uw gegevens verzameld of ontvangen heeft en een verband houdt met het verzekeringscontract dat u direct of indirect aangaat.

1.2. Welke gegevens verwerken wij?

Partners Verzekeringen verwerkt diverse persoonsgegevenscategorieën, waaronder:

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.;
 • Financiële gegevens zoals een attest bevestiging bankidentiteit of de gegevens ter beoordeling van de schade bij een schadegeval;
 • Beroepsgegevens;
 • Gegevens m.b.t. de beoordeling van het risico die uw verzekeringsverleden in voorkomend geval aantonen;
 • De meegedeelde informatie in het kader van onze communicaties;
 • Alle andere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt.

In sommige gevallen kan Partners Verzekeringen ertoe gebracht worden gegevens over uw gezondheid te verwerken, bijvoorbeeld voor het beheer van een schadegeval met een lichamelijke component. Partners Verzekeringen behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke zorg.

Gegevens kunnen rechtstreeks bij de betrokkenen worden verzameld. Zij kunnen ook afkomstig zijn van derden die betrokken zijn bij de contracten of schadegevallen, onder andere als slachtoffer of dader van een schadegeval.

1.3. Aan wie mogen uw gegevens worden meegedeeld?

In het kader van de hierboven genoemde doelstellingen kunnen uw persoonsgegevens indien nodig worden overgedragen aan derde partijen, met name aan dienstverleners en verwerkers (inclusief IT-verwerkers), aan maatschappijen van de groep waarvan Partners Verzekeringen deel uitmaakt, aan distributiepartners, aan verzekeringsmaatschappijen en herverzekeraars, aan schaderegelingskantoren, waarborgfondsen, maar in het algemeen aan alle professionelen met wie samenwerking nodig is voor de goede uitvoering van uw contract en voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen (vertegenwoordigers, opvolgers en overnemers van Partners Verzekeringen, sociale instellingen, overheden, experten, advocaten, enz.).

Partners Verzekeringen kan relevante persoonsgegevens meedelen aan Datassur ESV, binnen het exclusieve kader van de beoordeling van het risico en het beheer van de contracten en de schadegevallen. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om in kennis te worden gesteld van de gegevens die op hem betrekking hebben en waarover Datassur beschikt, alsook het recht om deze te laten verbeteren. Om dit recht uit te oefenen, richt de desbetreffende persoon een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar Datassur op het volgende adres: de Meeûssquare 29, 1000 Brussel. Meer informatie over het beleid inzake het beheer van persoonsgegevens door Datassur ESV vindt u op de website van deze organisatie.

1.4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Partners Verzekeringen neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verwerking. Deze beschermingsmaatregelen worden regelmatig aangepast aan technische en organisatorische ontwikkelingen.

In dit verband hebben alleen de personen (werknemers, partners, consultants, enz.) voor wie de verwerking van gegevens nodig is ter vervulling van hun taken, toegang tot uw persoonsgegevens. Deze personen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

Omdat sommige gegevens gevoeliger zijn dan andere, maken de gezondheidsgegevens het voorwerp uit van een versterkte bescherming. De gezondheidsgegevens worden verwerkt door het personeel dat zich specifiek bewust is van de vertrouwelijkheid van deze gegevens. Deze gegevens maken tevens het voorwerp uit van een versterkte IT-beveiliging.

1.5. Kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen naar het buitenland?

Partners Verzekeringen kan ook toestemming verlenen voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Partners Verzekeringen geeft uw gegevens alleen door aan een derde land als dat land een beschermingsniveau garandeert dat gelijkwaardig is aan het niveau dat u in uw land van verblijf kunt vinden, onder andere wanneer een adequaatheidsbesluit bestaat of via het gebruik van modelcontractbepalingen.

1.6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Partners Verzekeringen bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Partners Verzekeringen bewaart de persoonsgegevens wanneer dat nodig is om haar rechten te doen gelden of zich te verdedigen tegen gerechtelijke stappen, tot het einde van de betreffende bewaartermijn of tot het moment dat een dergelijke actie wordt beëindigd. In elk geval, wanneer een wettelijke of reglementaire verplichting vereist dat wij over persoonlijke informatie van u beschikken, kunnen deze gegevens worden bewaard zolang de verplichting op ons rust. Zodra deze doelen zijn bereikt, worden alle persoonsgegevens gewist.

2. De rechten waarover u beschikt

2.1. Over welke rechten beschikt u?

In overeenstemming met en binnen de grenzen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebben de betrokken personen de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  U beschikt gratis en te allen tijde over een recht op inzage in uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als deze onvolledig of onjuist zijn.
 • Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, behalve de gegevens die Partners Verzekeringen wettelijk verplicht is te bewaren.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen en, in geval van beperking, de verwerking te beperken tot de loutere opslag van deze gegevens. U kunt de beperking van de verwerking verkrijgen wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, wanneer u de verwerking als onrechtmatig beschouwt.
 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en u heeft het recht om ons te vragen deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht om toestemming in te trekken
  Wanneer de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming is, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds vóór de intrekking uitgevoerde verwerking. Wij kunnen verplicht zijn om uw persoonsgegevens te blijven verwerken voor zover dit wettelijk vereist of toegestaan is.
 • Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking door Partners Verzekeringen, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door uw wil kenbaar te maken aan uw adviseur of, indien u niet bij ons verzekerd bent, aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

Voor de uitoefening van uw rechten of vraag tot bijkomende informatie dient u een verzoek, gedateerd en ondertekend, samen met een recto verso kopie van uw geldig identiteitsbewijs, te sturen naar het volgende adres:

Per e-mail : dataprotection@partners.be.

Per post :
Data Protection
Partners Verzekeringen NV
Koning Albert II-laan 2
1000 Brussel
België

U kunt eveneens contact opnemen met de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Partners Verzekeringen:

T.a.v. de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
63 chemin Antoine Pardon,
69814 Tassin
Frankrijk

2.2. Hoe kunt u een klacht indienen?

In geval van klacht kunt u een verzoek, gedateerd en ondertekend, sturen naar het volgende adres:

Per e-mail : dataprotection@partners.be.

Per post :
Data Protection
Partners Verzekeringen NV
Koning Albert II-laan 2
1000 Brussel
België

U kunt eveneens contact opnemen met de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Partners Verzekeringen:

T.a.v. de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
63 chemin Antoine Pardon
69814 Tassin
Frankrijk

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Per e-mail : contact@apd-gba.be

Per post :
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Bij uw verzoek dient u een recto-verso kopie van een (geldig) identiteitsbewijs te voegen.

2.3. Bij moeilijkheden

In geval van onenigheid, verbindt Partners Verzekeringen zich ertoe de dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

3. Bezoek

Indien u onze lokalen bezoekt, kunt u voor beveiligingsdoeleinden het voorwerp uitmaken van een video-opname door bewakingscamera's, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's.

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld door middel van cookies. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar ons Cookiebeheerbeleid (https://www.partners.be/nl/cookiesbeleid.html).

4. Wijzigingen van deze verklaring

Houd er rekening mee dat we wijzigingen kunnen aanbrengen in deze verklaring, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u aan om deze verklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Datum laatste update: 01/07/2021

Begin pagina