Bescherming van uw persoongegevens

Partners Verzekeringen beschermt uw privacy en neemt de nodige maatregelen om de veiligheid en confidentialiteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om u maximale transparantie over dit onderwerp te bezorgen, stellen wij de principes omtrent de verwerking van de persoonsgegevens voor. U vindt er onder meer informatie over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. De bescherming van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens verzameld in het kader van onze relatie worden geregistreerd in één of meerdere bestanden en maken het voorwerp uit van een verwerking door Partners Verzekeringen N.V., als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Gustave Demeylaan 66, en overeenkomstig de geldende wetgeving (verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer.

1.1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Partners Verzekeringen verwerkt de persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Ten eerste, is het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk om een analyse te kunnen maken van uw situatie en uw behoeften en verwachtingen op het gebied van verzekeringen, voor de beoordeling van de risico’s, de tarifering, de onderschrijving en vervolgens de uitvoering van het contract.

Uw gegevens worden ook gebruikt voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen, in het bijzonder voor commerciële prospectie, studies en om verzekeringsfraude te bestrijden. Opgemerkt dient te worden dat de strijd tegen fraude wordt uitgevoerd in het gerechtvaardigd belang van de verzekeraar, maar ook voor de bescherming van de gemeenschap van de verzekerden. Er dient vermeld te worden dat een bewezen geval van fraude kan leiden tot inschrijving op een lijst van personen die een risico op fraude vertonen. Deze inschrijving kan de toegang tot een contractuele relatie met de verzekeraar voor vijf jaar blokkeren. Ten slotte analyseren wij de gegevens die voor statische, actuariële en commerciële doeleinden verzameld worden, namelijk voor de ontwikkeling en voorstelling van verzekeringsoplossingen en –diensten. Dit wordt gedaan in het gerechtvaardigd belang van Partners Verzekeringen om het technische en financiële evenwicht van haar producten te controleren.

Sommige verwerkingen zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen omvatten voornamelijk de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of, in voorkomend geval, de strijd tegen belastingontduiking.

Ten slotte kunnen uw gegevens worden gebruikt, met uw toestemming, voor het doel of de specifieke doeleinden waarvoor u heeft ingestemd.
Wij verwerken de persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid uitsluitend met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en onder de voorwaarden van versterkte bescherming hieronder beschreven (1.3). Het niet ontvangen van uw toestemming kan, naargelang het geval, leiden tot de weigering om een contractuele relatie te starten of voort te zetten, de onmogelijkheid voor ons om een door de betrokken persoon gevraagde operatie voort te zetten of uit te voeren. De gezondheidsgegevens kunnen worden verwerkt door de medewerkers van Partners Verzekeringen en (indien van toepassing) de entiteiten van onze groep, welke deel uitmaken van de volgende diensten: Productie, Schadedienst, Claims Management, Inspecteurs, Interne controle, Actuariaat, Interne audit, Risk Management, Compliance, Legal, IT.

In sommige gevallen, ook indien u noch een contract met ons ondertekend hebt noch aangesloten bent bij een contract onderschreven bij ons door een derde, kunnen wij ertoe gebracht worden uw persoonsgegevens te verwerken. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat u rechtsreeks of onrechtstreeks betrokken bent bij een verzekeringscontract bij ons onderschreven. U kunt bijvoorbeeld; als aansprakelijke of slachtoffer betrokken zijn bij een schadegeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken is. Deze gegevens kunnen ons worden toegestuurd door de personen die het betreffende verzekeringscontract hebben onderschreven, door het slachtoffer of door de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval of door hun respectieve verzekeraars, of in het algemeen door elke persoon en elke administratie die uw gegevens verzameld of ontvangen heeft en een verband houdt met het verzekeringscontract dat u direct of indirect aangaat.

1.2. Aan wie mogen uw gegevens worden meegedeeld?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden meegedeeld aan onze eventuele verwerkers in de zin van de GDPR, dienstverleners, mandatarissen, professionals, andere verzekeringsmaatschappijen, deskundigen, schaderegelingskantoren, herverzekeraars en medeverzekeraars, professionele garantiefondsen, beroepsorganisaties, publieke autoriteiten en organen, voor het beheer en de uitvoering van uw contract en de levering van diensten en de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen.

De gegevens met het oog op de bestrijding tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme alsook de strijd tegen fraude worden meegedeeld aan de entiteiten van onze groep en de betrokken personen, met strikte inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Partners Verzekeringen kan relevante persoonsgegevens meedelen aan Datassur ESV, binnen het exclusieve kader van de beoordeling van het risico en het beheer van de contracten en de schadegevallen. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om in kennis te worden gesteld van de gegevens die op hem betrekking hebben en waarover Datassur beschikt, alsook het recht om deze te laten verbeteren. Om dit recht uit te oefenen, richt de desbetreffende persoon een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar Datassur op het volgende adres: de Meeûssquare 29, 1000 Brussel. Meer informatie over het beleid inzake het beheer van persoonsgegevens door Datassur ESV vindt u op de website van deze organisatie.

Uw identificatiegegevens, contactgegevens en de informatie die ons in staat stelt om uw behoeftes voor nieuwe producten te meten, kunnen ter beschikking worden gesteld aan de entiteiten van onze groep, evenals aan onze onderaannemers, externe distributeurs en commerciële partners ten einde u nieuwe producten en diensten aan te bieden.

De onderneming neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de integriteit van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om de aantasting en ongeoorloofde openbaarmaking te voorkomen.

1.3. Welke voorzorgsmaatregelen nemen we om uw gezondheidsgegevens te behandelen?

De veiligheid van uw persoonsgegevens is onze prioriteit. Onze IT-teams zorgen er dagelijks voor dat de gegevens worden beschermd, zodat ze nooit worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden en in strijd zijn met onze principes en verbintenissen.

De maatschappij neemt alle passende veiligheidsmaatregelen om de integriteit van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om de aantasting en de niet toegelaten bekendmaking te vermijden.

Omdat sommige gegevens gevoeliger zijn dan anderen, maken de gezondheidsgegevens het voorwerp uit van een versterkte bescherming. De gezondheidsgegevens worden verwerkt door het personeel dat zich specifiek bewust is van de vertrouwelijkheid van deze gegevens. Deze gegevens maken tevens het voorwerp uit van een versterkte IT-beveiliging.

Uw persoonlijke gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt, maar alleen voor de doeleinden hierboven beschreven in paragraaf 1.1. Als de wetgeving van het land van bestemming van de gegevens niet in staat is om een voldoende beschermingsniveau te bieden dat door de Europese Commissie als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het niveau dat in de Unie van kracht is, zal de verzekeraar aanvullende garanties eisen in overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving.

1.4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden gedurende de levensduurduur van het contract bewaard, vermeerderd met de verjaringstermijn voor alle acties die direct of indirect voortvloeien uit de onderschrijving van het contract.

In het geval van een schadeval of geschil, wordt de bewaartermijn verlengd zolang deze situatie het noodzakelijk maakt om uw persoonlijke informatie te gebruiken en tot het verstrijken van de verjaringstermijn van alle acties die eraan zijn verbonden.

In elk geval, wanneer een wettelijke of reglementaire verplichting vereist dat wij persoonlijke informatie over u beschikken, kunnen deze gegevens worden bewaard zolang de verplichting op ons rust.

Uw gegevens worden nadien gewist.

2. De rechten waarover u beschikt

2.1. Over welke rechten beschikt u?

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, beschikt u over een recht op toegang, update, verbetering, uitwissing en bezwaar om legitieme redenen, beperking en overdraagbaarheid.
U kunt op elk moment, en kosteloos, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

Wanneer de behandeling gesteund is op de toestemming heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

2.2. Hoe kunt u deze uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten of vraag tot bijkomende informatie dient u een verzoek, gedateerd en ondertekend, te sturen naar het volgende adres:

Partners Verzekeringen – Data Protection
Gustave Demeylaan 66,
1160 Brussel,

of per e-mail naar dataprotection@partners.be.

Zorg ervoor dat u een fotokopie van beide zijden van uw identiteitskaart toevoegt aan uw aanvraag.

2.3. Bij moeilijkheden

In het geval van moeilijkheden met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht sturen naar het hierboven vermelde adres evenals tot de Data Protection Officer.
U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

3. Bezoek

Wanneer u onze lokalen bezoekt, kunt u voor beveiligingsdoeleinden eventueel het voorwerp uitmaken van een video opname door de beveiligingscamera's, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's.

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld.

Datum laatste update: 17/06/2019

Haut de page