Wettelijke vermeldingen

Algemene informatie

Identificatie

De N.V. Partners Verzekeringen, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, is een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht die erkend is voor het uitoefenen van de activiteiten "Niet-Leven", nl. de takken 01, 02, 03, 08, 09, 10a, 13, 16 en 17.

De rubrieken die op de website Partners.be beschikbaar zijn, bieden een overzicht van de aangeboden producten. De partijen zijn alleen gebonden door de Belgische wetten en de algemene en bijzondere voorwaarden die erop betrekking hebben.

Voor meer informatie, contacteer ons.

N.V. Partners Verzekeringen
RPM 0428.438.211 Brussel
Bank : 310-1959606-01
Erkende onderneming onder de code 0964.

Hosting

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door de Maatschappij Euro-Information, Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een kapitaal van 53 212 140 €, ingeschreven in het "Registre du Commerce et des Sociétés" (Handels- en Vennootschapsregister) van Straatsburg onder het nummer B 312 730 674, en die haar maatschappelijke zetel heeft in Straatsburg (F- 67000), 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen.
Telefoonnummer : 00 33 (0)3 88 14 88 14

Hypertext links

De N.V. Partners Verzekeringen machtigt elke website of elk ander medium om deze website te vermelden of om een hypertext link te plaatsen die op het adres van www.partners.be gericht is.

De machtiging tot plaatsing van een link is geldig voor elk medium, met uitzondering van die welke informatie verspreiden die onwettig is, van politieke, religieuze, pornografische, xenofobe aard, of die de gevoeligheid van de meesten kunnen aantasten.

Waarschuwing

De N.V. Partners Verzekeringen behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze site te wijzigen of bij te werken.

Beleid inzake belangenconflicten

De wetgeving "Twin Peaks II", in werking getreden op 30 april 2014, heeft tot doel de consument beter te informeren en te beschermen op het gebied van verzekeringen.

In het bijzonder legt die de verzekeraars op om hun beleid inzake belangenconflicten mee te delen.

Bij Partners Verzekeringen zijn maatregelen getroffen om het risico van belangenconflicten zoveel mogelijk uit te schakelen.
Om kennis te nemen van ons beleid: samenvatting

Voor meer informatie betreffende dit beleid kunt u contact opnemen met onze compliance officer via e-mail naar .

Verslag over de solvabiliteit en financiële toestand

Overeenkomstig de gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) en de Circulaire NBB_2016_31 betreffende de Prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector, kunt u hieronder het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand (SFCR) raadplegen.
Indien u het wenst, kunt u een aanvraag indienen om een gedrukt exemplaar te ontvangen. U behoort uw aanvraag schriftelijk binnen een termijn van twee jaar na de publicatie van het verslag in te dienen aan de maatschappelijke zetel van Partners Verzekeringen N.V., Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel.

Jaar Link Publicatiedatum
2021 SFCR-2020-PARTNERS-VERZEKERINGEN-NV.pdf (6,36 Mo) April 2021
2020 SFCR-2019-PARTNERS-VERZEKERINGEN-NV.pdf (495Ko) Juli 2020
2019 SFCR-2018-PARTNERS-VERZEKERINGEN.pdf (2,30 Mo) Juli 2019
2018 SFCR-20171231-PARTNERS-VERZEKERINGEN.pdf (3,36Mo) Juli 2018
2017 SFCR-20161231-PARTNERS-VERZEKERINGEN.pdf (1.14Mo) Augustus 2017

Begin pagina