Wettelijke vermeldingen

Algemene informatie

Identificatie

De N.V. Partners Verzekeringen,, Gustave Demeylaan, 66 in B 1160 Brussel, is een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht die erkend is voor het uitoefenen van de activiteiten "Niet-Leven" (K.B. van 20.03.1986 - BS van 10.04.1986 en K.B. van 14.01.1988 - BS van 23.01.1988), nl. de takken 01, 03, 08, 09, 10, 13, 16 en 17.

De rubrieken die op de website Partners.be beschikbaar zijn, bieden een overzicht van de aangeboden producten. De partijen zijn alleen gebonden door de Belgische wetten en de algemene en bijzondere voorwaarden die erop betrekking hebben.

Voor meer informatie, contacteer ons.

N.V. Partners Verzekeringen
RPM 0428.438.211 Brussel
Bank : 310-1959606-01
Erkende onderneming onder de code 0964.

Hosting

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door de Maatschappij Euro-Information, Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een kapitaal van 53 212 140 €, ingeschreven in het "Registre du Commerce et des Sociétés" (Handels- en Vennootschapsregister) van Straatsbur onder het nummer B 312 730 674, en die haar maatschappelijke zetel heeft in Straatsburg (F- 67000), 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen.
Telefoonnummer : 00 33 (0)3 88 14 88 14
De Directeur van de publicatie van deze website is de heer Marc Mathijsen in de hoedanigheid van Directeur-Generaal.

Hypertext links

De N.V. Partners Verzekeringen machtigt elke website of elk ander medium om deze website te vermelden of om een hypertext link te plaatsen die op het adres van www.partners.be gericht is.

De machtiging tot plaatsing van een link is geldig voor elk medium, met uitzondering van die welke informatie verspreiden die onwettig is, van politieke, religieuze, pornografische, xenofobe aard, of die de gevoeligheid van de meesten kunnen aantasten.

Waarschuwing

De N.V. Partners Verzekeringen behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze site te wijzigen of bij te werken.

Persoonlijke gegevens

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De informatie die via de website Partners.be wordt verzameld, wordt door de N.V. Partners Verzekeringen aangewend om :

  • risico's in te schatten,
  • verzekeringscontracten op te voorstellen, te stellen, te beheren en uit te voeren,
  • statistieken op te stellen,
  • commerciële relaties met zijn klanten te onderhouden.

De gegevens van persoonlijke aard zijn onderworpen aan de modaliteiten van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die u het recht verschaft om op eenvoudige aanvraag toegang tot die gegevens en eventueel een rechtzetting ervan te verkrijgen. Aldus kunt,u, op onherroepelijke wijze, vragen dat de gegevens die op u betrekking hebben, en die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of achterhaald zijn, worden rechtgezet, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of gewist.

Elke aanvullende informatie kan verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpzersstraat 35 in B-1000 Bruxel.

Verklaring privéléven

De N.V. Partners Verzekeringen (hierna "Partners") hecht veel belang aan de bescherming van gegevens van persoonlijke aard van elke persoon die zijn website bezoekt (hierna de "Website").

In principe is het mogelijk toegang tot de Website te hebben zonder gegevens van persoonlijke aard te moeten mededelen. Om bepaalde gedeelten van de Website te kunnen gebruiken of om een activiteit in verband met de Website te kunnen uitvoeren, dient de bezoeker bepaalde gegevens van persoonlijke aard mede te delen zoals, naargelang de omstandigheden, zijn naam, voornaam, leeftijd of geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoon, enz. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een bezoeker een bestek wenst te verkrijgen, of via de Website met Partners in contact wenst te komen, of een contract te ondertekenen. Indien deze gegevens van persoonlijke aard niet worden doorgestuurd, is het mogelijk dat het gedeelte van de Website of de betrokken activiteit niet functioneert.

Indien een bezoeker gegevens van persoonlijke aard op de Website invoert, geeft hij aan Partners zijn toestemming om ze te verwerken.

Partners treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van persoonlijke aard die het ontvangt. Partners kan de verwerking van gegevens van persoonlijke aard aan andere entiteiten van zijn groep toevertrouwen en kan deze gegevens in voorkomend geval doorgeven aan zijn partners, volmachthebbers, herverzekeraars, medeverzekeraars, beroepsorganisaties en toeleveranciers, alsook aan het ESV Datassur, Meeussquare 35, B-1000 Brussel. Partners zal de nodige maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen van de verwerking van de gegevens van persoonlijke aard.

De gegevens van persoonlijke aard die door de bezoeker geleverd worden, zullen naargelang de omstandigheden aangewend worden voor (I) het beheer van de relatie, (II) de prospectie, (III) het versturen van reclame en andere communicatie ("direct marketing"), (IV) statistische doeleinden, (V) het voorkomen van fraude, (VI) de naleving van de wettelijke verplichtingen, (VII) het gebruik van het betrokken gedeelte van de Website door de bezoeker, (VII) het beantwoorden van het verzoek van de bezoeker om contact op te nemen.

De Website kan in voorkomend geval gebruik maken van "cookies". Een cookie is een elektronisch bestand dat door een website op de harde schijf van de bezoeker geplaatst wordt. De cookies die door onze Website geplaatst worden, zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren of vergemakkelijken van de overdracht van een communicatie door een elektronisch gegevensnetwerk, of voor het leveren van een service van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de bezoeker gevraagd werd.

De bezoeker kan zijn browser op die wijze configureren dat deze hem mededeelt dat een cookie op zijn harde schijf geplaatst wordt, of dat hij hem de mogelijkheid biedt de plaatsing van een cookie op zijn harde schijf te weigeren. De bezoeker dient evenwel te weten dat het in dat geval mogelijk is dat sommige bladzijden van de Website niet correct geopend kunnen worden of niet beschikbaar zijn.

De bezoeker kan zijn wettelijk recht op toegang, rechtzetting en verzet tegen de verwerking van zijn gegevens van persoonlijke aard voor direct marketing doeleinden gratis uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek te sturen aan de N.V. Partners Verzekeringen, Algemeen Secretariaat, Gustave Demeylaan, 66, B-1160 Brussel, of via e-mail aan relationclientpa@partners.be, met toevoeging van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart. Indien het een elektronische identiteitskaart betreft, is bovendien een officieel bewijs van woonplaats vereist.

Beleid inzake belangenconflicten

De wetgeving "Twin Peaks II", in werking getreden op 30 april 2014, heeft tot doel de consument beter te informeren en te beschermen op het gebied van verzekeringen.

In het bijzonder legt die de verzekeraars op om hun beleid inzake belangenconflicten mee te delen.

Bij Partners Verzekeringen zijn maatregelen getroffen om het risico van belangenconflicten zoveel mogelijk uit te schakelen.
Om kennis te nemen van ons beleid: samenvatting

Voor meer informatie betreffende dit beleid kunt u contact opnemen met onze compliance officer via e-mail naar .

Verslag over de solvabiliteit en financiële toestand

Overeenkomstig de gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) en de Circulaire NBB_2016_31 betreffende de Prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector, kunt u hieronder het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand (SFCR) raadplegen.
Indien u het wenst, kunt u een aanvraag indienen om een gedrukt exemplaar te ontvangen. U behoort uw aanvraag schriftelijk binnen een termijn van twee jaar na de publicatie van het verslag in te dienen aan de maatschappelijke zetel van Partners Verzekeringen N.V., Gustave Demeylaan 66 te 1160 Oudergem.

Jaar Link Publicatiedatum
2017 SFCR-20171231-PARTNERS-VERZEKERINGEN.pdf (2,12Mo) 18/07/2018
2016 SFCR-20161231-PARTNERS-VERZEKERINGEN.pdf (1.22Mo) 30/08/2017

Begin pagina