Woning Segmenteringsbeleid

Segmenteringsbeleid

De verzekeringen Woning en Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid

Hieronder vindt u een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee wij rekening houden bij het beoordelen van een risico dat ons gevraagd werd te verzekeren in het kader van een Woning en voor de Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid.
Deze criteria zijn doorslaggevend voor ons om een specifiek risico al dan niet te aanvaarden, voor de tariferingsvoorwaarden en de omvang van de dekking die worden aangeboden.
Deze criteria kunnen ook een rol spelen in de evaluatie van het risico in de loop van het verzekeringscontract (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).

Segmenteringscriteria

Woningverzekering

Aanvaarding Tarifering Omvang van de waarborg
Adres van het risico
Wij verzekeren geen eigendommen die in het buitenland zijn gelegen.
De leefomgeving (stad of platteland) kan een impact hebben op het voorkomen van schadegevallen en op de ernst ervan.
Type woning en de inboedel
Het type eigendom (huis of appartement), het gebruik ervan (hoofdwoning of tweede verblijfsplaats), het aantal vertrekken, het aantal aangrenzende gevels, de oppervlakte van de bijgebouwen, ... en het verzekerd roerend kapitaal hebben gevolgen voor de beoordeling van het risico en de premie.
Bepaalde kenmerken zoals de aanwezigheid van kostbare voorwerpen, zonnepanelen, een buiten- of binnenzwembad, bijgebouwen, garages, de buiteninrichting, bescherming tegen inbraak ... beïnvloeden eveneens de premie.
Gebouw in opbouw
Voor deze gebouwen kennen wij een beperkte dekking toe waardoor ook de premie lager is.
Hoedanigheid van de verzekeringnemer (eigenaar-bewoner, eigenaar-niet-bewoner of huurder)
De hoedanigheid van de verzekeringnemer bepaalt het belang van de te verzekeren goederen en of aansprakelijkheidsdekkingen.
Antecedenten
De mate en het aantal voorgekomen schadegevallen in het verleden en de omstandigheden van die schadegevallen zijn indicatoren die het mogelijk maken de algemene staat en/of het onderhoud van de eigendommen te beoordelen en het risico beter in te schatten.
Opzegging van het contract door een andere verzekeraar
Dat geeft ons informatie opdat wij het risico zouden kunnen inschatten.
Betwiste Zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetalingen kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.
Afstand van verhaal
Indien een clausule “afstand van verhaal” in de polis is opgenomen, behelst de beperking van ons recht op verhaal voor ons een verhoging van het risico.
Uitrusting van de klant
Ons commerciële beleid geeft de voorkeur aan klanten die reeds een ander contract hebben bij onze maatschappij.
Optionele waarborgen
De aanvaarding van deze optionele waarborgen hangt samen met de aanvaarding van de hoofddekking. Er bestaat geen specifiek risico wat betreft de tarifering of de omvang van de waarborg om reden dat het gaat om een forfaitaire premie.

Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid

Aanvaarding Tarifering Omvang van de waarborg
Adres van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer moet zijn gebruikelijke woonplaats in België hebben.
De persoonlijke situatie van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer maakt deel uit van een gezin of is alleenstaande.
Paardachtigen
Het aantal verzekerde paardachtigen kan een impact hebben op de tarifering.
Antecedenten
De mate en het aantal voorgekomen schadegevallen in het verleden en de omstandigheden van die schadegevallen geven een indicatie van de kans op toekomstige schadegevallen.
Opzegging van het contract door een andere verzekeraar
Dit criterium wordt gebruikt omdat deze risico's een indicatie kan zijn van een hogere frequentie van schadegevallen.
Betwiste Zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.

Om een contract te onderschrijven

Verandering van verzekering ? Alles is voorzien : U kan het contract bij Partners nu reeds onderschrijven, het zal aanvang nemen op de einddatum van uw huidig contract.

Om deze laatste op te zeggen, vindt u de opzegbrief on line.